Close
slide 1
Conferinţa Internaţională „Transparenţa beneficiarului efectiv”
Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţiei Servicii Publice au participat la Conferinţa internaţională cu tematica „Transparenţa beneficiarului efectiv”, desfăşurată în perioada 30-31 octombrie 2018, în oraşul Tirana, Albania. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai unităţilor de informaţii financiare, autorităţilor de înregistrare de stat din diferite ţări şi alţi experţi internaţionali în domeniu, care au prezentat cele mai bune practici, standarde internaţionale, aspecte legale, tehnici, metode de a verifica, a înregistra, a ţine evidenţa şi a actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat. De menţionat, că în cadrul conferinţei au fost discutate aspecte ce ţin de prezentarea obligatorie a informaţiei cu privire la beneficiarul efectiv şi problemele ce apar în diferite jurisdicţii în cadrul acestui proces. Totodată, a fost abordată problema creării şi menţinerii informaţiei în cadrul Registrului beneficiarilor efectivi şi problema accesării informaţiei de către părţile interesate
View more
slide 1
Vizita Comitetului de Experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei in Republica Moldova
Delegaţia Comitetului de Experţi pentru evaluarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 1 – 12 octombrie 2018. Vizita respectivă constituie o parte componentă a procesului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada anilor 2012 – 2017, în cadrul rundei a 5-a de evaluare privind conformitatea cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară (FATF/GAFI). În procesul de evaluare, delegaţia compusă din experţi specializaţi pe domeniile legal, financiar şi organe de drept a desfășurat şedinţe bilaterale cu reprezentanţii autorităţilor naţionale competente în domeniu şi sectorului privat. Urmare a activităţii experţilor urmează a fi realizat raportul de evaluare privind conformarea la prevederile standardelor internaţionale şi nivelul de eficienţă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, cu elaborarea recomandărilor necesare pentru fortificarea întregului sistem. Raportul va fi discutat şi aprobat în cadrul Şedinţei Plenare Moneyval care va avea loc în iulie 2019.
View more
slide 1
Şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase, 25.09.2018
La 25 septembrie Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării în calitate de instituție abilitată cu funcţii de supraveghere (auto regulator) a activităţii lombardurilor şi dealerilor de metale preţioase în comun cu Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krijakowskis au desfășurat şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase privind implementarea prevederilor Legi nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a actelor subordonate acesteia. O atenţie sporită în cadrul şedinţei a fost pusă pe ameninţările şi vulnerabilitățile identificate la nivel naţional şi sectorial urmare a procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, pe implementarea prevederilor actelor subordonate Legii nr. 308 din 22.12.2017 elaborate de Camera Marcării precum şi soluţionarea speţelor practice ce reies din procesul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Participanţii au adresat multiple întrebări manifestând un interes sporit faţă de aplicarea măsurilor preventive de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. În acest context, cooperarea şi colaborarea Serviciului cu Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării precum şi dialogul deschis cu entităţile raportoare (dealerii de metale preţioase ) este în continuă dezvoltare în vederea eficientizării eforturilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
View more
slide 1
Ateliere de lucru organizat cu asistenţa OSCE pentru entităţile raportoare
În perioada 9-11 iulie curent, cu participarea expertului internaţional, Giuseppe LOMBARDO, au fost organizate o serie de ateliere de lucru destinate tuturor tipurilor de entităţi raportoare care cad sub incidenţa Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, la evenimentele respective au participat peste 60 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de microfinanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare etc. Totodată, în scopul asigurării eficienţei sporite a instruirii, participanţii au creat grupuri de lucru în cadrul cărora s-a discutat abordarea practică a aspectelor relatate de către prezentator. Sectorul privat a avut posibilitatea de a aborda aspectele ce ţin de implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, aplicarea rezultatelor evaluării respective în vederea întreprinderii de acţiuni privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în domeniul propriu de activitate şi utilizarea abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.
View more